Fuckup Nights Ankara

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu fuckupnightsankara.com adlı internet sitesi (“WebSite” veya “Site”) tarafından işletilmektedir. “WebSite” veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. “Kanun”’a uygun olarak, “WebSitesi”’ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve işlenmesi ile ilgili olarak işbu metin aracılığıyla sizi bilgilendirmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

fuckupnightsankara.com adlı internet sitemiz; kullanıcıların siteyi ziyareti esnasında veya üyelik aşamasında, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. WebSitemiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz demo talep formu, iletişim formu, e-bülten formu, destek sistemi, çağrı merkezi ve üyelik formundaki bilgilerin kullanıcı tarafından doldurulması suretiyle işin doğası gereği toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Site; kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel  Veriler, aşağıda açıklanmakta olan amaçlarla işlenebilmektedir. Buna göre;

 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaşılan sorunların çözümünün sağlanması,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş deneyimlerinin iyileştirilmesi, daha kaliteli hizmet sunulması,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında WebSitesi çalışanların/yazarlarının, gerçek kişi müşterilerin ve ilgililerinin tanıtılması,
 • Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Mevcut ve potansiyel Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle konumuz gereği ve kullanıcının/üyenin web sitesi içerisinde yer alan formları doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Web Sitemiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Web Sitemiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel veriler; 6698 Sayılı Kanunu’na ve ilgili diğer mezvuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu kaydın yasalarca öngörülen saklama süresinin bitmesi durumunda kişisel verileriniz resen veya ilgililerin talepleri üzerine yasal mevzuat ve ilgili kanun maddeleri uyarınca belirtilen usul ve esaslar ile silinip yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Web Sitemize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi edinme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesin talep etme haklarına sahipsiniz.

Web Sitemiz, işbu metni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi merhaba@fuckupnightsankara.com adresine gönderebilirsiniz.

#ShareTheFailure